Skip to main content
Geotechnika

Jak projektować trwałe mury oporowe z grodzic stalowych?

By 23 czerwca 201918 lipca, 2023No Comments

Trwałe mury oporowe ze ścianek szczelnych to bardzo konkurencyjne, szybkie i ekonomiczne rozwiązanie dlatego znajdują szerokie zastosowanie m.in. jako:

 • zabezpieczenia skarp
 • obudowy nowobudowanych nasypów
 • elementy przyczółków mostowych
 • elementy skrzydeł mostów i wiaduktów
 • wzmocnienia nabrzeży
 • trwałe obudowy wykopu dla kondygnacji podziemnych np. parkingów
 • itp.

Fot. 1: Trwały mur oporowy z grodzic kotwiony za pomocą mikropali kotwiących jako element infrastruktury drogowej

Trwałość i projektowy okres użytkowania

Zgodnie z Eurokodem [1] konstrukcje należy projektować w taki sposób, aby zmiany następujące w projektowym okresie użytkowania, z uwzględnieniem wpływów środowiska i przewidywanego poziomu utrzymania, nie obniżały właściwości użytkowych konstrukcji poniżej zamierzonego poziomu. Nie inaczej powinny być projektowane trwałe mury oporowe z grodzic stalowych.

Trwałe konstrukcje ze ścianek szczelnych z reguły projektuje się przyjmując 4 lub 5 kategorię projektowanego okresu użytkowania zgodnie z [1] co odpowiada orientacyjnym okresom użytkowania 50 i 100 lat.

Korozja stali ścianek szczelnych

Nie jest na pewno dla żadnego inżyniera zaskoczeniem fakt, że niezabezpieczona stal koroduje i redukcji ulega grubość ścianek przekroju grodzicy. Za takie zjawisko w środowisku gruntowym i wodnym odpowiada korozja elektrochemiczna. Prędkość korozji jest uzależniona od agresywności środowiska oraz obecności wody i tlenu. Tempo korozji stali ścianek szczelnych przebiega najszybciej w początkowej fazie okresu użytkowania konstrukcji. W kolejnych fazach korozja wyhamowuje gdyż produkty korozji osadzające się na powierzchni stali zmniejszają prędkość przenikania tlenu.

Metody ochrony konstrukcji przed korozją dla zapewnienia odpowiedniego poziomu trwałości

 • naddatek grubości ścianek – zastosowanie profilu który po uwzględnieniu ubytków spełnia warunki stanów granicznych
 • zwiększenie rezerwy nośności poprzez zastosowanie wyższej klasy stali np. S355GP lub S430GP – zastosowanie stali o wyższej granicy plastyczności z reguły rozwiązuje problem SGN
 • powłoki ochronne – powłoki malarskie lub cynkowanie – ograniczają dopływ wody i tlenu do stali – przeważnie jednak takie powłoki są stosowane tylko w odsłoniętej części muru. Malowanie całych elementów z reguły nie jest stosowane z uwagi na uszkodzenia powłok podczas instalacji grodzic w podłoże gruntowe
 • ochrona katodowa – stosowana przede wszystkim w obiektach hydrotechnicznych
 • warstwa betonu lub zaprawy
 • stosowanie stali o zmodyfikowanym składzie chemicznym np. AMLoCor (ArcelorMittal) – nisko korodująca stal dla konstrukcji morskich [3]

Jak uwzględnić ubytek grubości ścianki grodzic w obliczeniach statycznych?

Najpopularniejszą metodą uwzględnienia aspektu trwałości konstrukcji ze ścianek szczelnych w inżynierii lądowej jest uwzględnienie w obliczeniach prognozowanego ubytku grubości ścianki grodzic. Popularność tej metody wynika przede wszystkim z prostoty i względów ekonomicznych.

Ubytek grubości i obniżenie parametrów przekroju należy uwzględniać w weryfikacji stanu granicznego nośności (SGN) poprzez dobór  zredukowanego wskaźnika zginania (Wpl i Wel) i pola powierzchni (A) dla sytuacji trwałej. Obniżenie parametrów geometrycznych ma też wpływ na weryfikację stanu granicznego użytkowalności (SGU) gdyż wraz z redukcją momentu bezwładności (Iy) zmniejszeniu ulega sztywność giętna (EIy) w sytuacji trwałej.

Ubytek grubości stali z powodu korozji można pomijać, gdy projektowy okres użytkowania jest krótszy niż 4 lata.

W poniższej tabeli zestawione są wartości ubytków które należy uwzględniać przy projektowaniu grodzic stalowych przy doborze profili z uwzględnieniem naddatku.

Tablica 1. Zalecane wartości ubytków grubości [mm] wskutek korozji grodzic według PN-EN 1993-5 [2]

W normie PN-EN 1993-5:2009 Eurokod 3 – Projektowanie konstrukcji stalowych – Część 5: Palowanie i ścianki szczelne [2] na podstawie badań określono wartości ubytków dla okresu użytkowania 5 i 25 lat. Wartości dla 50, 75 i 100 lat ekstrapolowano co jest bezpiecznym (konserwatywnym) założeniem gdyż produkty korozji hamują jej dalszy postęp.

Ponadto w praktyce inżynierskiej dla odsłoniętych części ścianek szczelnych przyjmuje się, że ubytek korozyjny stali wynosi w atmosferze normalnej 0,01 mm/rok, a w atmosferze morskiej 0,002 mm/rok.

Gdy wymagany projektowy okres użytkowania konstrukcji jest dłuższy niż trwałość powłok ochronnych to przy sprawdzaniu stanów granicznych użytkowalności i nośności uwzględnia się ubytki grubości stali w pozostałym okresie użytkowania.

W obliczeniach statycznych ubytek grubości ścianki wskutek korozji uwzględnia się poprzez redukcję parametrów geometrycznych przekroju w trwałej sytuacji obliczeniowej.

Redukcji podlegają:

 • Wel – wskaźnik zginania
 • I – moment bezwładności
 • A – pole powierzchni przekroju
 • tf, tw – grubość ścianek przekroju

Wartości ubytków korozyjnych z reguły są inne dla różnych stref na wysokości ścianki z grodzic oraz inne od strony gruntu i od strony powietrza/wody.

Wyznaczenie zredukowanych parametrów przekrojów ręcznie jest dość czasochłonne dlatego warto skorzystać z dostępnego oprogramowania np. programu Durabilty udostępnionego w wersji darmowej przez firmę ArcelorMittal [4]

Poniżej wykresy redukcji parametrów geometrycznych przekroju według [4] (wskaźnik zginania, moment bezwładności) oraz nośności na zginanie dla jednego z profili popularnej rodziny grodzic GU (grodzice z rodziny GU są produkowane w Polsce): GU16N S355GP:

Rys. 1: Wykres redukcji momentu bezwładności z uwagi na zmniejszenie grubości ścianki spowodowane korozją zgodnie z [4]


Rys. 2. Wykres redukcji wskaźnika zginania wraz z utratą grubości ścianki

 

Rys. 3. Wykres redukcji nośności na zginanie wraz ze zmniejszeniem grubości ścianki

Zwróćcie uwagę, na skoki na wykresie nośności na zginanie. Dla analizowanego przypadku GU16N S355GP dla łącznego ubytku grubości ścianki >0,74 mm następuje redukcja klasy przekroju z 2 na 3. Zgodnie z [2] dla klasy 3 przekroju nośność na zginanie jest wyznaczana dla wskaźnika sprężystego, a nie dla plastycznego jak to miałoby miejsce w przypadku przekroju klasy 2. Dla redukcji grubości ścianki >3,07 mm przekrój „wchodzi” w klasę 4 i obliczenia prowadzone są według innej procedury jak dla elementów cienkościennych (patrz zał. A normy PN-EN 1993-5 [2].).

Przykład

dane:

 • projektowy okres użytkowania – 50 lat (4 kategoria projektowego okresu użytkowania)
 • ścianka wspornikowa zainstalowana w gruncie – skażony grunt rodzimy lub teren przemysłowy
 • profil: GU16N
 • klasa stali: S355GP

wyliczenia i wnioski:

 • ubytek zgodnie z tablicą 1: 2 x 1,5 mm = 3,0 mm
 • moment bezwładności bez redukcji: 35 950 cm4/m
 • moment bezwładności z redukcją: 25 530 cm4/m
 • redukcja momentu bezwładności powoduje obniżenie sztywności giętnej (EI) o ~29%
 • nośność na zginanie bez redukcji – 706 kNm/m
 • nośność na zginanie z redukcją – 421 kNm/m
 • redukcja parametrów przekroju powoduje obniżenie nośności obliczeniowej przekroju na zginanie o ~40%

Optymalne projektowanie – algorytm

Zgodnie z praktyką inżynierską proces optymalnego projektowania uwzględniając zredukowane parametry przekroju należy przeprowadzić w następujących krokach:

Krok 1. Wybór odpowiedniej kategorii projektowanego okresu użytkowania i orientacyjnego projektowego okresu użytkowania (przeważnie 50 lub 100 lat)

Krok 2. Analiza warunków gruntowo-wodnych oraz wyznaczenie ubytków korozyjnych dla poszczególnych stref na podstawie tablicy 1

Krok 2. Wyznaczenie zredukowanych parametrów przekroju dla poszczególnych stref korozji np. w programie Durability [3]

Krok 3 . Zamodelowanie konstrukcji uwzględniającej zredukowane parametry przekroju

Krok 4. Weryfikacja stanów granicznych SGN i SGU dla zredukowanych parametrów przekroju ścianki szczelnej

 

Fot. 2: Trwały mur oporowy z grodzic kotwiony za pomocą mikropali kotwiących jako umocnienie nabrzeża zatoki (w trakcie budowy)

Źródła:

[1] PN-EN 1990:2004 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji

[2] PN-EN 1993-5:2009 Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 5: Palowanie i ścianki szczelne

[3] Trwałość grodzic stalowych – Michał Januszewski – ArcelorMittal, geoinżynieria drogi mosty tunele 3/2018

[4] Durability – https://sheetpiling.arcelormittal.com/download-center/software/software-durability/